InfoZgrada.rs

Mesto gde počinje i završava briga o vašoj zgradi

Internet platforma koja na najefikasniji način povezuje Profesionalne upravnike zgrada, stanare i kompanije za održavanje.

Ko koristi InfoZgrada.rs?

Profesionalni upravnici

Profesionalni upravnici su lica ovlašćena za preduzimanje mera radi organizovanja održavanja zgrade, odlučivanja o korišćenju finansijskih sredstava i obezbeđivanja korišćenja zgrade, kao i druga pitanja od značaja za upravljanje zgradom.

Stanari

Lica koja su u zakonu definisana kao vlasnici posebnih delova stambene, odnosno stambeno-poslovne zgrade. Stambenu zajednicu čine svi vlasnici posebnih delova stambene, odnosno stambeno-poslovne zgrade.

Kompanije za održavanje

Održavanje zgrade se ugovorom poverava pravnim licima ili preduzetnicima koji se bave poslovima održavanja zgrade. Radi se o servisnim kompanijama osposobljenim za obavljanje svih vrsta tehničkog održavanja zgrade.

Organizatori profesionalnog upravljanja

Organizator profesionalnog upravljanja ima pravo da se bavi poslovima profesionalnog upravljanja ako ima najmanje jedno lice u radnom odnosu, koje je upisano u registar profesionalnih upravnika koji vodi Privredna komora Srbije.

InfoZgrada.rs - Mesto gde počinje i završava briga o vašoj zgradi

Zašto je InfoZgrada.rs najbolje rešenje?

Svaki kvar, primedba, predlog ili obaveštenje registruju se u sistemu i odmah prosleđuju onima kojima su namenjeni čime je povećana brzina i efikasnost rešavanja problema.

Zašto ga koriste profesionalni upravnici?

Praćenje prihoda i rashoda

Upravnik zgrade u svakom trenutku može da prati sve prihode i rashode svake pojedinačne stambene zajednice.

Praćenje izvođenja radova

Po završetku radova na održavanju, Upravnik dobija izveštaj servisnih kompanija o izvršenim radovima nakon čega ga arhivira.

Izmene statusa
stanara

Upravnik može da vrši izmene kao što su promene broja stanara u domaćinstvu ili promene vlasnika stambenih jedinica.

Organizovanje skupštine stanara

Upravnik je u mogućnosti da svim stanarima šalje poziv za skupštinu stanara sa predloženim dnevnim redom.Stanari mogu da komentarišu dnevni red.

Zašto ga koriste stanari?

Prijava kvarova i praćenje radova

Ukoliko dođe do kvara u stambenoj jedinici ili zgradi, stanari na jednostavan način to prijavljuju koristeći InfoZgrada platformu. Prijava se prosleđuje direktno servisnim kompanijama koje izlaze na teren.

Primedbe i predlozi stanara

Kada stanari imaju neki predlog ili primedbu na investiciono održavanje ili promenu kućnog reda, u mogućnosti su da to pošalju Upravniku nakon čega on predloge odobrava i stavlja na glasanje ili rešava primedbe.

Uvid u finansijske izveštaje

I Upravnik i stanari imaju uvid u sve finansijske izveštaje; status prihoda i rashoda; ugovore sa servisnim kompanijama; ponude za investiciono održavanje i trenutno stanje na računu.

Obaveštenja o radovima

Stanari imaju mogućnost da obaveste komšije o eventualnom izvođenju radova na renoviranju, pri čemu će to obaveštenje biti postavljeno na oglasnu tablu na InfoZgrada.

Zašto ga koriste KOMPANIJE ZA ODRŽAVANJE?

MANJI TROŠKOVI I BOLJA KOMUNIKACIJA

S obzirom na automatizaciju procesa potrebno je manje ljudi u call centru, a komunikacija sa serviserima na terenu je efikasnija što povećava njihovu efektivnost.

ARHIVA IZVRŠENIH POPRAVKI

Kompanije za održavanje imaju arhivu svih naloga za popravke kao i izveštaje o završenim radovima na otklanjanju kvarova.

FOTOGRAFIJE PRE I POSLE RADOVA

Svaka intervencija se beleži pre i posle izvedenih radova pa ne postoji dilema da li su radovi urađeni na odgovarajuć način i da li je problem rešen.

MOBILNA APLIKACIJA ZA SERVISERE

Serviser je putem mobilne aplikacije u svakom trenutku u mogućnosti da vidi listu kvarova koje je potrebno popraviti što mu omogućava bolje planiranje i rad na terenu.

Probajte InfoZgrada.rs

Vaša e-mail adresa neće biti korišćena ni u kakve druge svrhe osim da vas obavestimo o napretku InfoZgrada platforme.