Uslovi korišćenja internet platforme „Info Zgrada“

Last updated 01.02.2022

1. Opšte odredbe

Ovim Uslovima korišćenja uređuju se uslovi korišćenja internet platforme „Info Zgrada“ za sve korisnike, način registracije korisnika, prava i obaveze korisnika, pravila privatnosti, zaštita autorskog i srodnih prava, i ostala bitna pitanja koja su od značaja za funkcionisanje i korišćenje internet platforme “Info Zgrada“ (u daljem tekstu: Platforma) i kao takvi ovi Uslovi korišćenja predstavljaju odredbe ugovora između privrednog društva INFO ZGRADA DOO NOVI SAD, sa sedištem u Novom Sadu, Bulevar Patrijarha Pavla 1A, lokal 12, MB: 21115045, PIB: 109032049 (u daljem tekstu: INFO ZGRADA DOO) i svakog pojedinog korisnika, kojim se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem Platforme.

Svako korišćenje Platforme, u celosti ili bilo kog njenog dela, koje nije u skladu sa ovim uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom i kršenjem ovih Uslova korišćenja.

Platforma se može koristiti kao web servis ili putem aplikacije za mobilne uređaje (Google Play Store, App Store) i namenjena je unapređenju i lakšem upravljanju zgradama, a pre svega lakšoj i efikasnijoj komunikaciji između organa stambene zajednice, vlasnika posebnih delova zgrade i drugih učesnika u poslovima upravljanja i održavanja zgrada, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju stambenih zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 104/2016) i drugim važećim propisima Republike Srbije.

Registracijom za pristup Platformi korisnik izjavljuje da je obavešten o sadržini ovih Uslova korišćenja, te da ujedno prihvata odredbe istih, a obavezan je da prilikom korišćenja Platforme poštuje i važeće propise Republike Srbije.

Korisnicima Platforme smatraju se:

- Vlasnici posebnih delova zgrade, poslovno sposobni članovi njihovog domaćinstva, zakupci posebnih delova zgrade (u daljem tekstu zajedno označeni: stanari), koji su se lično ili putem ovlašćenih lica registrovali radi korišćenja Platforme, a u svrhe komunikacije sa ostalim korisnicima i učešća u upravljanju i održavanju zgrade, koji nakon registracije prijavom pristupaju Platformi, a na način propisan ovim Uslovima korišćenja i drugim dokumentima koji uređuju način njenog funkcionisanja;

- Upravnici i profesionalni upravnici stambenih zajednica (u daljem tekstu zajedno označeni: upravnici), koji su se registrovali radi korišćenja Platforme, a u svrhe komunikacije sa ostalim korisnicima i učešća u upravljanju i održavanju zgrade, koji nakon registracije prijavom pristupaju Platformi, a na način propisan ovim Uslovima korišćenja i drugim dokumentima koji uređuju način njenog funkcionisanja;

- Privredna društva ili preduzetnici kojima su povereni poslovi upravljanja zgradom (u daljem tekstu: organizatori profesionalnog upravljanja), koji su se lično ili putem ovlašćenih lica registrovali radi korišćenja Platforme, a u svrhe komunikacije sa ostalim korisnicima i učešća u upravljanju i održavanju zgrade, koji nakon registracije prijavom pristupaju Platformi, a na način propisan ovim Uslovima korišćenja i drugim dokumentima koji uređuju način njenog funkcionisanja;

- Privredna društva ili preduzetnici kojima su povereni poslovi održavanja zgrade (u daljem tekstu: službe održavanja), koji su se lično ili putem ovlašćenog lica registrovali radi korišćenja Platforme, a u svrhe komunikacije sa ostalim korisnicima i učešća u održavanju zgrade, koji nakon registracije prijavom pristupaju Platformi, a na način propisan ovim Uslovima korišćenja i drugim dokumentima koji uređuju način njenog funkcionisanja; u daljem tekstu svi označeni kao: Korisnik i/ili zajedno kao: Korisnici.

2. Ograničenje odgovornosti INFO ZGRADA DOO

Korišćenje Platforme je na isključivu odgovornost Korisnika.

INFO ZGRADA DOO ne garantuje neprekidnost korišćenja Platforme, niti je na bilo koji način odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost bilo kojeg njenog pojedinačnog servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istih, kao ni za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe latforme.

INFO ZGRADA DOO nije odgovoran za tehničke probleme koji su posledica problema u pružanju usluge elektronskih komunikacija, a koje mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući tu i sistemski sat, budući da je to odgovornost operatora elektronskih komunikacija (operatori internet usluge) u skladu sa propisima koji uređuju oblast elektronskih komunikacija, kao ni zaprobleme po pitanju pravilnog i neprekidnog funkcionisanja opreme, usluga, proizvoda i informacionih programa koji su sastavni deo uslova za korišćenje Platforme.

INFO ZGRADA DOO ne garantuje za tačnost, pouzdanost i ažurnost podataka koje Korisnici unose prilikom registracije na Platformu, a sami Korisnici se prihvatanjem ovih Uslova korišćenja saglašavaju da su dužni da prilikom registracije unesu tačne podatke, te da INFO ZGRADA DOO nije ni na koji način odgovoran za direktnu ili indirektnu štetu koja je unosom netačnih podataka nastupila za drugog Korisnika ili bilo koje treće lice.

INFO ZGRADA DOO nije odgovoran za bilo koji sadržaj koji objavljuju ili dele sami Korisnici (uključujući, ali se ne ograničavajući na fotografije, opise predmeta, komentare i druge korisnički generisane sadržaje), budući da ne inicira prenos korisničkih sadržaja, ne vrši odabir korisničkih sadržaja koji se prenose, ne izuzima ili menja podatke u korisničkim sadržajima, niti bira samog primaoca korisničkog sadržaja.

INFO ZGRADA DOO ne odgovara za štetu ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog ovim Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Korisnik se prihvatanjem ovih Uslova korišćenja saglašava da INFO ZGRADA DOO ne može biti odgovoran za ponašanje Korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Platforma može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom obimu, a zbog redovnog održavanja sistema ili u slučaju njegovog unapređenja. O privremenoj ili ograničenoj dostupnosti Platforme, INFO ZGRADA DOO će blagovremeno obavestiti Korisnike, putem objave na svojim internet stranicama, društvenim mrežama ili na drugi pogodan način.

INFO ZGRADA DOO zadržava pravo izmene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa Platforme i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog ili naknadnog odobrenja ili obaveštenja, vodeći se dobrim poslovnim običajima, a naročito radi očuvanja integriteta Platforme, bezbednosti podataka i redovnog servisiranja.

3. Ugovorni odnos

Registracijom za korišćenje Platforme, Korisnici pristaju na ove Uslove korišćenja i na taj način sa INFO ZGRADA DOO zaključuju ugovor po pristupu.

4. Ugovorni odnos

INFO ZGRADA DOO će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

- na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan;

- nadležnom organu na zahtev dostaviti podatke o korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava, a sve u skladu sa zakonima Republike Srbije i drugim važećim propisima.

5. Obrada i zaštita podataka o ličnosti

INFO ZGRADA DOO vrši obradu neophodnih podataka onih lica koja su dala pristanak za obradu, u za to jasno određenu svrhu, na zakonom dozvoljen način, a u srazmeri sa svrhom obrade.

Pre prikupljanja podataka, INFO ZGRADA DOO obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

- da je lice odgovorno za prikupljanje podataka INFO ZGRADA DOO NOVI SAD , Bulevar Patrijarha Pavla 1A, lokal 12, MB: 21115045, zakonski zastupnik Nenad Teofanov, direktor;

- da je svrha prikupljanja i dalje obrade podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja internet platforme „Info Zgrada“, bezbednost korisnika Platforme, omogućavanje korišćenja Platforme, izvršavanje ugovora o ustupanju prava korišćenja Platforme, izvršavanje Marketinškog ugovora u vezi sa korišćenjem internet platforme „Info zgrada“ zaključenog između INFO ZGRADA DOO i RAPID INVEST DOO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, NOVI SAD, sa sedištem u Novom Sadu, Stražilovska 14, lokal L8, MB: 20360623, PIB: 105337280 (u daljem tekstu: RAPID INVEST i Marketinški ugovor);

- da se prikupljeni podaci koriste na način što se prikupljaju, beleže, kopiraju, pretražuju, pohranjuju, ukrštaju, objedinjavaju, stavljaju na uvid, snimaju, organizuju, čuvaju, dostavljaju elektronskim putem na adresu za prijem elektronske pošte RAPID INVEST u skladu sa Marketinškim ugovorom;

- da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena, odnosno radno angažovana u INFO ZGRADA DOO i RAPID INVEST, koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, kao i svi državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka;

- da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, da pravni osnov za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti predstavlja pristanak lica, koji se daje prilikom registracije za korišćenje Platforme, te da niko ko ne želi da bude korisnik Platforme nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno radi korišćenja Platforme;

- da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak korišćenja Platforme od strane lica koje je povuklo svoj pristanak, kao i da time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od tog lica;

- da u slučaju nedozvoljene obrade, lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i druga prava koja im po zakonu pripadaju.

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe, izuzev u svrhu izvršavanja Marketinškog ugovora, su: Ime i prezime, adresa (ulica, broj i broj stana) i opština/grad stanovanja, kontakt telefon, e-mail adresa, broj licence i datum izdavanja licence upravnika stambene zajednice, pisani zapisi telefonskih razgovora korisnika, IP adresa svakog pojedinog pristupa Platformi.

Podaci koji se prikupljaju u svrhu izvršavanja Marketinškog ugovora su: opis kvara, nepravilnog funkcionisanja, prestanka funkcionisanja ili drugog problema u vezi sa stanovanjem u stanovima i zajedničkim delovima zgrade čiji vlasnici i držaoci koriste Internet platformu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, snabdevanje električnom energijom, vodom i centralnim grejanjem, koje su vlasnici i držaoci tih stanova i zajedničkih delova zgrade prijavili upravniku zgrade u kojoj se stan i zajednički delovi zgrade nalaze i/ili službi za održavanje zgrade u kojoj se nalaze stan i zajednički delovi zgrade i/ili izvođaču (u daljem tekstu: Nedostatak), da li se Nedostatak odnosi na stan/stanove ili na zajedničke delove zgrade, vreme prijavljivanja Nedostatka (datum, kao i tačno vreme izraženo u časovima i minutima) upravniku zgrade u kojoj se stan ili zajednički delovi zgrade nalaze i/ili službi za održavanje zgrade u kojoj se stan ili zajednički delovi zgrade nalaze i/ili izvođaču, vreme reakcije, tj. izlaska na teren (do stana/stanova ili zajedničkih delova zgrade) fizičkih lica angažovanih od strane službe za održavanje zgrade i/ili izvođača, da li je služba za održavanje zgrade i/ili izvođač otklonio Nedostatak i vreme otklanjanja Nedostatka.

Registracijom za pristup Platformi i prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, Korisnik potvrđuje da je pročitao i razumeo ovo obaveštenje o obradi podataka o ličnosti te istim daje saglasnost da INFO ZGRADA DOO može obrađivati podatke o ličnosti Korisnika u skladu sa ovim obaveštenjem i važećim zakonima i propisima.

6. Zaštita autorskog i srodnih prava i drugih prava intelektualne svojine

INFO ZGRADA DOO ima isključiva autorska prava na Platformi, kao i na pojedinim elementima koji je čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa. Iskorišćavanje pomenutih predmeta autorskog prava, bez izričite prethodne pisane saglasnosti INFO ZGRADA DOO, smatraće se povredom autorskog prava, te će INFO ZGRADA DOO u tom slučaju biti ovlašćen da iskoristi sva dostupna pravna sredstva kako bi to svoje pravo iskoristio.

Platforma sadrži i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji Korisnika. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Platformi.

Postavljanjem unosa na Platformu, Korisnik je saglasan da isti postane vidljiv svakom Korisniku Platforme. Dalje prenošenje sadržaja ili dela sadržaja sa bilo kog dela Platforme je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost INFO ZGRADA DOO, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Platforme.

INFO ZGRADA DOO ima isključivu odgovornost za sadržaj na kojem ima autorska prava. Svaka strana samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njeno autorsko delo.

7. Obaveze korisnika

Pre prvog korišćenja Platforme, Korisnik je dužan da izvede postupak registracije u kojoj se identifikuje i prihvata Uslove korišćenja, tako što će kvačicom označiti određen kvadratić, koji se nalazi ispred rečenice »Prihvatam Uslove korišćenja internet platforme „Info Zgrada“.

Korisnik mora ispunjavati tehničke i stvarne uslove koji su potrebni za efikasno i sigurno korišćenje Platforme. Korisnik mora sam obezbediti ove uslove. Osnovni uslovi za korišćenje su sledeći:

1. Pristup internetu
2. Softver i hardver za korišćenje interneta
3. Identifikacijska sredstva koja su preduslov za identifikaciju i stoga za korišćenje Platforme (e-mail adresa).
INFO ZGRADA DOO ne garantuje pravilno i sigurno funkcionisanje Platforme ukoliko Korisnik ne ispuni osnovne uslove iz prethodnog stava.

Prilikom svakog prijavljivanja na Platformu, Korisnik se uloguje sa e-mail adresom kao korisničkim imenom i lozinkom.

Korisnici su u obavezi da sve vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje Platforme, kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim licima. Ukoliko prekrše ovu obavezu, Korisnici to čine na isključivu sopstvenu odgovornost i snose u potpunosti odgovornost prema oštećenima, za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem njihovog naloga.

Upotreba mehanizama, softvera ili drugih programskih alata koji mogu ometati normalnu aktivnost Platforme kao i sa njom povezanim internet stranicama je zabranjena. Korisnici ne smeju da preduzimaju radnje koje mogu da dovedu do neodgovarajuće i preterane upotrebe infrastrukture ili preopterećenja Platforme. Pri upotrebi Platforme strogo je zabranjeno takođe i sledeće:

1. Onemogućavati ili sprečavati druge Korisnike pri njihovom korišćenju Platforme;
2. Objavljivati, prenositi, distribuirati ili rasprodavati bilo koje informacije, teme i gradiva, koji su nezakoniti, lažni, nepristojni, uvredljivi ili širiti rasne, polne ili bilo koje druge vrste netrpeljivosti;
3. Objavljivati reklame, molbe, lančana pisma, piramidne šeme, investicione prilike ili šeme odnosno bilo koja druga reklamiranja;
4. Zloupotrebljavati, ugrožavati tuđa prava ili bilo koje drugo kršenje prava drugih;
5. Prenositi sadržaje Platforme zaštićene pravima intelektualnog vlasništva drugima ili omogućavati pristup do tih sadržaja na bilo koji drugi način, osim ako je takvo prenošenje prethodno dogovoreno sa IINFO ZGRADA DOO;
6. Upotrebljavati materijale ili informacije, uključujući slike ili fotografije koje su dostupne preko Platforme na bilo koji način koji bi kršio autorska prava, robne marke, patente, poslovne tajne ili druga prava Korisnika ili trećih osoba;
7. Prenositi Platformu datoteke i druge sadržaje koji sadrže viruse, trojanske konje (Trojan horse), programske crve (worms), vremenske bombe, oštećene datoteke ili druge slične softvere ili podatke koji mogu škoditi radu Platforme, odnosno opremi na kojoj ili pomoću koje radi Platforma ili opremi Korisnika;
8. Namerno ili nenamerno na bilo koji način štetiti Platformi, na primer pokušajem napada servera i drugim delovanjem kojim bi posledično rad iste bio onemogućen, pogrešan, ograničen;
9. Iz Platforme na različite načine prikupljati informacije o Korisnicima;
10. Stvarati ili upotrebljavati lažni identitet s namerom zavođenja drugih, pre svega INFO ZGRADA DOO i korisničke podrške;
11. Upotrebljavati, prenositi ili na bilo koji drugi način kopirati i nuditi (uz naknadu ili besplatno) drugim osobama bilo koje druge podatke o Korisnicima ili podatke o upotrebi Platforme;
12. Bez pisane dozvole INFO ZGRADA DOO sakupljati informacije ili koristiti informacije o korišćenoj tehnologiji, izvedene zamisli, korišćenih pristupa i bilo kojih drugih sadržaja Platforme koje bi se mogle koristiti u drugim komercijalnim i nekomercijalnim uslugama ili proizvodima.

Aktivnosti navedene u prethodnom stavu podležu krivičnoj i materijalnoj odgovornosti.

Korisnik se obavezuje da nadoknadi svaku štetu koju prouzrokuje, kako INFO ZGRADA DOO, tako i drugim korisnicima Platforme ili trećim licima.

INFO ZGRADA DOO nije dužan da proverava niti da na bilo koji način kontroliše ponašanje Korisnika kada je u pitanju upotreba Platforme. INFO ZGRADA DOO ima pravo, ukoliko nađe za potrebno, da proverava da li su unosi, odnosno sadržaj objavljeni od strane Korisnika na Platformi u skladu sa svrhom i namenom Platforme.

8. Prelazne i završne odredbe

INFO ZGRADA DOO ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će registrovanim Korisnicima poslati obaveštenje putem registrovane e-mail adrese o izmenama Uslova korišćenja, u kojem će u kratkim crtama naznačiti u čemu se izmene sastoje. Nakon toga, prijavom na Platformu, svakom registrovanom korisniku će biti dostupno obaveštenje o izmenama Uslova korišćenja. Ako registrovani korisnici ne izjave da se ne saglašavaju sa izmenama (slanjem obaveštenja putem e-mail adrese kontakt@infozgrada.rs) i ako nastave da koriste Platformu, smatraće se da su pročitali i saglasili se sa izmenama. Ako korisnik izjavi da nije saglasan sa izmenama (slanjem obaveštenja putem navedene e-mail adrese), u roku od 5 dana od dana prvog prijavljivanja na Platformu po dostavljanju obaveštenja o izmenama Uslova korišćenja, INFO ZGRADA DOO će zatvoriti njegov korisnički nalog, nakon čega mu prestaje status korisnika.

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuje se važeće zakonodavstvo Republike Srbije.

Na sve sporove do kojih može doći između INFO ZGRADA DOO i korisnika u vezi sa korišćenjem Platforme, primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Strane se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan je sud u Novom Sadu.